Avondale

Avondale

1


 • Sunday
 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
  12:00pm
  (Changed)
  @Avondale High School
  Varsity Baseball Field
 • 5
 • 6
  12:00pm
  @Avondale High School
  Varsity Baseball Field
 • 7
 • 8
 • 9
  4:00pm
  @Avondale High School
  JV Baseball Field
  4:00pm
  @Adams High School
  4:00pm
  @Southfield High School
  4:00pm
  @Avondale High School
  HS Tennis Courts
  5:00pm
  @Avondale High School
  Aux Field
  5:30pm
  @Avondale High School
  Dick Bye Field
  7:00pm
  @Avondale High School
  Dick Bye Field
 • 10
  4:00pm
  @Avondale High School
  Outdoor Track
  4:30pm
  @Avondale High School
  JV Baseball Field
  4:30pm
  @Stoney Creek High School
  4:30pm
  @Avondale High School
  Aux Field
  4:30pm
  @Avondale High School
  HS Tennis Courts
  4:30pm
  @Avondale High School
  HS Tennis Courts
 • 11
  3:30pm
  (Cancelled)
  @Avondale High School
  JV Baseball Field
  3:30pm
  (Cancelled)
  @Avondale High School
  Varsity Baseball Field
  4:00pm
  (Rescheduled)
  @Avondale High School
  HS Tennis Courts
  4:30pm
  (Cancelled)
  @Avondale High School
  JV Softball Field
  4:30pm
  (Cancelled)
  @Avondale High School
  Softball, Varsity
  5:00pm
  @Avondale High School
  Aux Field
  5:30pm
  @Royal Oak High School
  7:00pm
  @Royal Oak High School
 • 12
  7:00pm
  @Harrison High School
 • 13
  TBD
  @TBA
  8:00am
  @Warren Mott
  11:00am
  @Avondale High School
  JV Baseball Field
  12:00pm
  @Country Day
  12:00pm
  @Avondale High School
  Aux Field
 • 14
 • 15
  4:30pm
  (Changed)
  @Berkley High School
  DH will now start at 4:30 at Berkley's request.
  4:30pm
  (Changed)
  @Avondale High School
  Varsity Baseball Field
  DH will now start at 4:30 at Berkley's request.
 • 16
  4:00pm
  (Rescheduled)
  @Avondale High School
  HS Tennis Courts
  4:00pm
  (Rescheduled)
  @Royal Oak High School
  4:30pm
  (Rescheduled)
  @Troy High School
  4:30pm
  (Cancelled)
  @Troy High School
  4:30pm
  (Rescheduled)
  @Troy High School
  4:30pm
  (Cancelled)
  @Troy High School
  6:00pm
  (Cancelled)
  @Davison High School
  6:00pm
  @Avondale High School
  Dick Bye Field
  7:00pm
  @North Farmington High School
 • 17
  2:30pm
  (Rescheduled)
  @Fieldstone Golf Course
  4:00pm
  @Avondale High School
  Outdoor Track
  4:30pm
  @Avondale High School
  JV Baseball Field
  4:30pm
  @Berkley High School
 • 18
  10:00am
  @The Links at Crystal Lake
  4:00pm
  @Avondale High School
  HS Tennis Courts
  4:00pm
  (Rescheduled)
  @Avondale High School
  HS Tennis Courts
  5:00pm
  @Avondale High School
  Aux Field
  5:30pm
  @North Farmington High School
  7:00pm
  @North Farmington High School
 • 19
 • 20
  9:00am
  (Cancelled)
  @Milford High School
  11:00am
  @Rochester High School
  11:00am
  @Avondale High School
  Varsity Baseball Field
 • 21
 • 22
  4:00pm
  @Athens High School
  4:00pm
  @Athens High School
  4:00pm
  (Cancelled)
  @Avondale High School
  HS Tennis Courts
  4:00pm
  @Avondale High School
  HS Tennis Courts
  5:00pm
  @Avondale High School
  Aux Field
  7:00pm
  @Royal Oak High School
 • 23
  4:00pm
  @Avondale High School
  HS Tennis Courts
  4:30pm
  @Avondale High School
  JV Softball Field
  4:30pm
  @Avondale High School
  Softball, Varsity
  5:30pm
  @Avondale High School
  Dick Bye Field
  7:00pm
  @Stoney Creek High School
  7:00pm
  @Avondale High School
  Dick Bye Field
 • 24
  2:30pm
  @Fieldstone Golf Course
  4:00pm
  @Athens High School
  4:30pm
  @Avondale High School
  JV Baseball Field
  4:30pm
  @Avondale High School
  Varsity Baseball Field
  4:30pm
  @Lutheran High School Northwest
 • 25
  4:00pm
  (Cancelled)
  @Warren Mott
  4:00pm
  (Rescheduled)
  @Avondale High School
  HS Tennis Courts
  4:30pm
  @Farmington High School
  4:30pm
  @Farmington High School
  5:00pm
  @Avondale High School
  Aux Field
  5:30pm
  @Avondale High School
  Dick Bye Field
  6:00pm
  @Oxford High School
  7:00pm
  @Avondale High School
  Dick Bye Field
 • 26
 • 27
  11:00am
  @Avondale High School
  JV Baseball Field
  11:00am
  @Seaholm High School
 • 28
  1:30pm
  @Jimmy John's Field
 • 29
  2:30pm
  (Rescheduled)
  @Fieldstone Golf Course
  4:00pm
  (Cancelled)
  @Avondale High School
  HS Tennis Courts
  4:00pm
  (Cancelled)
  @Athens High School
  4:00pm
  (Rescheduled)
  @Avondale High School
  Dick Bye Field
  4:30pm
  (Cancelled)
  @Avondale High School
  JV Baseball Field
  4:30pm
  (Cancelled)
  @Avondale High School
  Varsity Baseball Field
  4:30pm
  (Cancelled)
  @Lamphere High School
  4:30pm
  (Cancelled)
  @Lamphere High School
  7:00pm
  (Cancelled)
  @Warren Mott
  not enough players on Mott
 • 30
  2:30pm
  @Fieldstone Golf Course
  4:00pm
  @Avondale High School
  Varsity Baseball Field
  4:00pm
  (Rescheduled)
  @Stoney Creek High School
  4:30pm
  @Avondale High School
  JV Softball Field
  4:30pm
  @Avondale High School
  Softball, Varsity
  4:30pm
  @Hazel Park High School
  5:30pm
  (Changed)
  @Avondale High School
  Dick Bye Field
  7:00pm
  (Changed)
  @Avondale High School
  Dick Bye Field
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4